Allan Friis' Museum

 

Sal 11

1996 - 2003

 Friis fortsätter inledningsvis under perioden med en collageserie i miniformat med namnet "Ects of Time". Det underliga namnet har spontant uppkommit genom själva collageteknikens arrangemang av bild- och textfragment. Se Bildlyrismer.  

En annan teknik som Friis återupptog redan 1991 och som legat i träda sedan 50-talet är monotypin. Mellan åren 1996 - 97 fullbordar han serierna "Traces" och "Exponering".

Friis' intresse att arbeta i olika tekniker fortsätter med bilder i frottage med  diverse blandningar av tusch, akvarell och s.k. "genomtryck", med vilket menas baksidestrukturen av en tidigare framsidesbearbetning.  Med ett återfall i surrealism och med inspiration från sina dagboksbilder gjorde han i denna senare teknik ett 20-tal variationer, som fick det intetsägande namnet "Händelser".

För första gången under sin karriär börjar Friis under senare delen av 90-talet, på allvar arbeta med skulptur. Han använder bl.a. enkla material som papp, polyesterlim och gips. Dessa görs som modeller för tänkta offentliga monumentalskulpturer.  Det här är frågan om verklig storskalighet på 6 - 10 meter höga verk ute i havsbandet.

 

 

Varken dessa eller en annan skulpturgrupp med namnet "Nornorna" skulle komma att realiseras. Nornorna skickades till Malmö Parkförvaltning som förslag till offentlig utsmyckning i havet utanför det nya mondäna bostadsområdet, Västra hamnen. (Se nedan) Där finns redan nordens högsta byggnad Turning Torso. Se skrivelsen till Malmö Gatukontor.

Två större fristående skulpturer med titlarna "Produktion av sjukvård" och "Bevakning", (Se nedan) använde Friis i en konstsociologisk undersökning 1997. Den gick ut på att undersöka, dels i vilken utsträckning betraktarnas tolkningar av ett konstverk överensstämde med konstnärens intentioner, dels vilken överensstämmelse det fanns mellan betraktarna sinsemellan. För undersökningens syfte var de båda skulpturerna medvetet utförda med olika grader av komplexitet. Gruppresan var sålunda gjord mera "entydig" och kom hypotetiskt  att ge större överensstämmelse mellan tolkningarna än "Bevakning", som enligt Friis inte var gjord med  avsikt att peka i en speciell riktning. Förutom tolkningen av de båda skulpturerna fanns ett antal kvantifierbara frågor, t.ex. om hur säkra intervjupersonerna är i sina tolkningar, hur de graderar sina uppfattningar om konstverkens "konstnärlighet" resp. sin personliga helhetsuppfattning om dem, hur viktigt de anser det är med överensstämmelse mellan konstnärens avsikt och individens tolkning osv. 
En viktig upptäckt var att det fanns en signifikant skillnad i hur betraktarna bedömde konstverken med avseende på sin uppfattning om konstverkens "konstnärlighet"  och sin helhetsuppfattning om dem. Dvs man kan ge höga poäng för "konstnärlighet" och samtidigt ge låga poäng för sin helhetsuppfattning av samma skulptur och vice versa! Det bekräftar Friis' hypotes att folks uppfattning om vad som är konstnärligt är en fråga om historisk inlärning, dvs skiftar från tid till tid. Med tanke på att samma resultat gavs för undersökningsgruppen "Konstvetare", skulle detta även kunna gälla för s.k. professionella tyckare. Se reportage från undersökningen på YouTube

 

Undersökningspopulationen utgjordes av totalt 336 individer, 150 män och 186 kvinnor fördelade på nio undersökningsplatser; företagen Astra i Lund, PLM och Skanska i Malmö. konsthallarna i Lund och Malmö en grupp sociologstuderande, Arkitekthögskolan i Alnarp, Malmö Konstmuseum samt Konstvetenskapliga Inst. i Lund.

1996 gjorde Friis en performance utanför Länsarbetsnämnden i Malmö. Den  skedde i form av utdelning av "Nödmynt" till besökarna. Aktionen hade formen av en offentlig konstinstallation, vilken skulle ses som en symbolisk stödaktion för arbetslösa, sjuka, socialbidragstagare, fattigpensionärer m.fl. d.v.s. för de som drabbats av nedskärningarna i de sociala trygghetssystemen. Installationen kunde också ses som en protest mot de ökade klyftorna i landet. Konstnären vädjade samtidigt till de stora livsmedelskedjorna att solidariskt medverka i aktionen genom att till ett visst belopp acceptera nödmynten som betalningsmedel. För att utvidga aktionen till ett konkret resultat, tog Friis kontakt med ledningarna för ICA, Konsum och Malmborgs i Malmö, för att förhöra sig om företagen var intresserade att ställa upp i projektet. Tanken var att de skulle acceptera t.ex. 20-30% av de utdelade nödmynten som betalningsmedel för något mindre inköp. Ingen accepterade dock denna symboliska medverkan, ej heller Handelsbanken, Nordbanken, Sparbanken eller Föreningsbanken, vilka föreslogs att växla in de nödmynt som använts som betalningsmedel i livsmedelsaffärerna.

I en kommentar uttrycker Friis sin besvikelse: "Så långt sträcker sig tydligen inte vare sig kreativitet eller solidaritet hos styrelser i banker och livsmedelskedjor".

Drygt 30 000 kronor delade Friis ut den eftermiddagen. Som en ironisk gest delades resterande nödmynt ut till konsthallspubliken utanför Malmö Konsthall ett par veckor senare.

Nödmynt

 

 

År 2000 utställer Friis för första gången på ett privat galleri i Malmö sedan 1966, då han utställde på galleri Ströget. Den remarkabla händelsen ägde rum på Galleri Final, under ledning av Ulf Carlson.  Efter Friis' önskan blev utställningen, dels partiellt retrospektiv med några bilder även från 70-talet, dels fick den framträda under namnet "Entartete Kunst", efter den beryktade utställningen i München 1937, då all för den nazistiska regimen misshaglig s.k. urartad dekadent konst kastades på bål. För att förklara sig skriver Friis i utställningskatalogen ett förord:

 "Vad har nu detta med min utställning att göra, frågar sig säkert många. Inte pågår det väl en utrensning av konst av det slaget i dagens Sverige? Nej, givetvis inte manifest statligt organiserat och med ideologiska förtecken som i Tyskland 1937. "Utrensningen" idag är mera sofistikerad, nästan osynliggjord och sker på ett indirekt, ickemanifest sätt. De som står för utrensningarna kommer inte från något statligt propagandaministerium och inga konstverk kastas på bål. De finns istället väl förankrade och etablerade inom konstsfären själv och vill framstå som dess avantgarde. De tillhör det officiella konstetablissemanget och återfinns hos den självutnämnda konstsfärselit som tilldelat sig uppgiften att definiera begreppet samtidskonst och att välja ut "representativa" företrädare för denna till olika prestigeutställningar. För denna "samtidselit" är en viss slags konst alltid misshaglig och i det närmaste tabu, dvs sådan konst som på ett konkret sätt tar upp sociala och samhälleliga frågeställningar. Konstnärer som i sin konst vill vara tydliga och precisera en frågeställning är "bannlysta" av samtidscuratorerna och osynliggörs effektivt genom att nekas tillträde till konsthallar och konstmuseer.
Min bild "Entartete Kunst" ska uppfattas som en illustration av detta förhållande, nämligen relationen mellan dagens konstnärsetablissemang med maktpositionen att definiera urvalskriterier för samtidskonst och en från  konstfältet utmanövrerad konst. En konst som har ambitionen att vara innehållsmässigt begriplig. Taggtråden inhägnar symboliskt platsen för denna "utrensade" konsts slutförvaring."

Entartete Kunst. 1976
Format 160 x 220 cm (Hänger numera på Högskolan i Malmö)

Se tavlans "misshandling" på Högskolan

 

Ytterligare tre separatutställningar skulle det bli för Friis under perioden. 2001 arrangerade han på Kraften i Lomma sin första större retrospektiva utställning med verk från 1950-talet fram till 1980. Denna manifestation negligerades skandalöst nog helt av regionens kritikerkår från de större tidningarnas kultursidor. Ej heller publikt blev utställningen en framgång, begripligt nog eftersom den endast sparsamt uppmärksammades i massmedia. Inte ens någon från Lommas kulturnämnd orkade besöka utställningen, mer än dess ordförande. Beklagligt nog eftersom här visades dock några av Friis' mest centrala verk från mitten av 60-talet. (Se sal 4)

 

2001 blev det en utställning på konsthallen Anders i Höör under rubriken Documenta 92, vilket betydde att Friis nästan uteslutande visade verk från den tiden, dvs 1992, som tidigare aldrig visats offentligt

Sista utställningen under perioden var på IBRO Gallery i Malmö, där Friis bl.a. visade en del av sina stora linoleumsnitt. (Konsekvenser, se sal. 9)

2002 satte Friis upp sina dagboksbilder från 1991 med egna poetiska tolkningar på Internet under namnet Konungens Dagbok. Genom sitt namn kom sajten att få stor uppmärksamhet, eftersom den uppfattades som en anspelning på Sveriges kung och en drift med denne. Det resulterade i en uppvaktning av Kungens Hovauditör med krav om att stänga sajten, vilket givetvis negligerades eftersom Konungens Dagbok handlar om Friis själv.

Under periodens två sista år 2002-03, förekom bildmässigt nästan ingen produktion alls. Orsaken måste tillskrivas det faktum att Friis var upptagen med färdigställandet av manuskript till två böcker. Det ena handlade om redigerandet av Konungens Dagbok innehållande samtliga dagboksteckningar  med poetiska tolkningar. Det andra var realiserandet av en gammal önskan att skriva en science fiction om en tänkt revolution i Öresundsregionen år 2040. Den fick arbetsnamnet Medea-Terroristen. 
Man kan kanske också se uppehållet som en andhämtning inför de nya bildmässiga projekt som Friis bar inom sig och som påföljande år  skulle realiseras under samlingsnamnet "Samtida skildringar".

allan.friis@swipnet.se

 

 

 

 

Uppvisning 1

Frottage - akvarell, 30 x 42 cm

Såld

Uppvisning 2

Frottage - akvarell,  30 x 42 cm

Såld

 

Uppvisning 3

Frottage -akvarell 30 x 42 cm

Såld

 

 

Uppvisning 4

Frottage - akvarell 30 x 42 cm

 

 

Parias 1

Akvarell - tusch, 30 x 42 cm

 

Bejakandet

Akvarell, 30 x 42 cm

Såld

Fjärrkontroll

Akvarell,  30 x 42 cm

Såld

 

Interaktion

Akvarell 42 x 30 cm

 

 

 

Sökande

Akvarell 42 x 30 cm

Såld

 

Språnget

Akvarell 42 x 28 cm

Såld

Parias 2

Akvarell  - tusch, 30 x 48 cm

 

Underkastelse 2

Akvarell 29 x 40 cm

Såld

 

 

Hybridisering

Blandteknik, 17x 24 cm 

 

 

 

 

Händelser i rum 1

Blandteknik, 18 x 25 cm 

 

 

Händelser i rum 2

Blandteknik 18 x 24 cm

Såld

Inkräktare 1

Blandteknik 18 x 25 cm

 

 

Inkräktare 2

Blandteknik 18 x 25 cm

 

 

 

Inviten

Blandteknik 18 x 24 cm

 

 

Kontrollen 1

Blandteknik 17 x 24  cm

Såld

Kontrollen 2

Blandteknik, 18 x 24 cm

 

Monumentet 1

Blandteknik, 18 x 24 cm

Såld

 

Monumentet 2

Blandteknik, 18 x 24 cm

 

 

 

Monumentet 3

Blandteknik, 18 x 24 cm

 

 

Oväntat besök

Blandteknik, 18 x 24 cm

Såld

 

Provet

Blandteknik, 18 x 24 cm

 

 

 

På observation

Blandteknik, 18 x 24 cm

Såld

 

 

Simmande figur

18 x 24 cm

Såld

 

Upptäckten

Blandteknik, 18 x 24 cm

 

Övergreppet

Blandteknik, 18 x 24 cm

Såld

 

 

Uppvaktning

Blandteknik, 17 x 25 cm

Såld

 

 

Lekfulla figurer

Blandteknik, 18 x 24 cm

Såld

Födelsen. Första bilden av 20 variationer  i serien "Händelser)

Blandteknik 1996, 18 x 24 cm

Såld

 

falla p, ur bildlyrismer

Collage, 18 x 11 cm

Såld

 

OBS

Serien Bildlyrismer

finns på särskild plats

Se  Bildlyrismer 

 

 

Uppdraget I

Oljemålning på papper,  56 x 43 cm

Såld

 

Främmande gestalt anländer

Oljemålning på papper 43 x 56  cm

 

Uppgörelsen

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm cm

 

 

Traces I

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm

 

 

Traces III

Oljemålning på papper, 43 x 56 cm

 

 

Traces III

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm

Såld

 

Traces IV

,Oljemålning på papper 56 x 43 cm

Såld

Traces V

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm

 

Traces VI

 Oljemålning på papper, 43 x 56 cm

Såld

Traces VII

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm

Såld

 

Traces VIII

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm

Såld

 

Offret

Oljemålning på papper 56 x 43 cm

 

 

Hemkomsten

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm

 

 

 

Uppdraget I

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm

Såld

 

 

 

 

Uppdraget II

,Oljemålning på papper 56 x 43 cm

Såld

 

 

 

Uppdraget III

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm

Såld

 

 

 

Uppdraget IV

Oljemålning på papper, 56 x 43 cm

Såld

 

 

Skulptur I

66 x 65 x 20 cm

Såld

Skulptur II

58 x 68 x 29 cm

 

 

Skulptur III

52 x 65 x 27 cm

 

 

Skulptur IV

60 x 51 x 21 cm

 

 

 

Skulptur V

44 x 58 x 31 cm

 

 

 

Skulptur VI

46 x 63 x 49 cm

Såld

 

Sarernas gåta

Collage 1997, 20 x 13 cm

Såld

 

 

Som den klara

Collage 1997, 20 x 14 cm

Såld

Se fler  Bildlyrismer

Exponering V

 Oljemålning på papper, 1997, 56 x 43 cm

Såld

 

Exponering I

 Oljemålning på papper, 1997, 56 x 43 cm

Såld

 

 

Exponering VI

 Oljemålning på papper, 1997, 56 x 43 cm

Såld

 

 

Exponering II

 Oljemålning på papper, 1997, 56 x 43 cm

 

 

 

Hotet

 Oljemålning på papper, 1997, 56 x 43 cm

Såld

 

Exponering III

 Oljemålning på papper, 1997, 56 x 43 cm

 

 

Exponering IV

 Oljemålning på papper, 1997, 56 x 43 cm

 

 

Exponering V

 Oljemålning på papper, 1997, 57 x 43 cm

 

 

 

Celldelning

Olja på duk 1997, 63.5  x 54.5 cm

 

Embryo

Olja på duk 1997, 61 x 43 cm

 

Hemkomsten I

Olja på duk  58 x 42 cm

 

Hemkomsten II

Olja på duk.1997, 65 x 50 cm

 

Hemkomsten III

Olja på duk  68 x 48 cm

Hemkomsten IV

Olja på duk  1997, 67 x 502cm

Såld

Kontroll I

 Olja på duk 1997, 100 x 100 cm

 

 

Kontroll II

 Olja på duk 1997, 100 x 100 cm

Såld

 

Kontroll III

 Olja på duk 1997, 98 x 100 cm

 

 

Kontroll IV

Olja på duk 

Såld

 

Skulptur 1, "Produktion av sjukvård"

Skulptur 1997, 120 x 140 x 40 cm

"Gruppresan" Detalj I

Se Tolkningen

 

"Gruppresan" Detalj II

 

 

"Gruppresan" Detalj III

 

Skulptur II, Bevakning, 1997

 

Skulptur II, Bevakning, 1997

 

 

Nornorna

Skulptur III. 1997

 

 

Nornorna i det fria

 

 

 

Arkitektonisk uppbyggnad

Olja 1998, 51 x 46 cm

Såld

 

Röda havet

Olja 1998, 58 x 48 cm

Såld

'

 

Organisk arkitektur 0

Olja 1998, 53 x 68 cm

Såld

 

 

Attacken

Olja 1998, 130 x 100 cm

 

 

Synapslek

Olja 1998, 49 x 48 cm

Såld

Ingen titel

Olja 1998, 58 x 48 cm

 

Organisk arkitektur I

Olja 1998, 68 x 50 cm

Såld

Organisk arkitektur II

Olja 1998, 52 x 68 cm

 

Organisk arkitektur III

Olja 1999, 47 x 58 cm

 

Ingen titel

Olja 1999, 39 x 39 cm

 

 
 

Organisk arkitektur V

Olja 2000, 47 x 58 cm

Såld till Statens Konstråd

 

 

Organisk arkitektur VI

Olja 2000, 47 x 58 cm

 

Organisk arkitektur VII

Olja 2001, 52 x 67 cm

 

 

Organisk arkitektur VIII

Olja 2001, 53 x 58 cm

Såld

 

Organisk arkitektur IX

Olja 2001, 49 x 61 cm

Såld till Vetlanda museum

 

 

Organisk arkitektur X

Olja 2001, 65 x 74 cm

 

 

 

Organisk arkitektur XI

Olja 2001, 50 x 61 cm

 

 

 

Organisk arkitektur XII

Olja 2001, 48 x 58 cm

 

 

 

Organisk arkitektur XIII

Olja 2001, 53 x 68 cm

 

 

 

Organisk arkitektur XIV

Olja 2001, 70  x 68 cm

Såld

 

 

Kosmisk arkitektur 1

Olja 2001, 100 x 100 cm

 

Kosmisk arkitektur 2

Olja 2001, 100 x 100 cm

Relief.1 102 x 102 cm

Såld

Relief.2 102 x 102 cm

 

Relief.3 102 x 102 cm

 

 

Relief.4 102 x 102 cm

 

Relief.5 102 x 102 cmSåld

 

 

 

 

 

 

Till sal 1 1948 - 52

Till sal 2, 1953 - 54

Till sal 3, 1955 - 63

Till sal 4, 1964 - 66

Till sal 5 1967 - 69

Till sal 6 1970 - 79

Till sal 7, 1980 - 89

Till sal 8, 1990 - 91

Till sal 9, 1992 - 93 

Till sal 12, 2004 - 09

Till sal 13, Nutid, 2010 -

Till sal 0, 1936 - 1949

Kontakta  Allan Friis